Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Wat is de taak van scholen

Signaleren en doorverwijzen
De aanpak van lees- en spellingproblemen is primair de verantwoordelijkheid van scholen. De school zal de kinderen van wie het vermoeden bestaat dat zij (ernstige enkelvoudige) dyslexie hebben, moeten signaleren en doorverwijzen. Het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling stelt eisen aan de informatie die door de school moet worden aangeleverd over het voortraject dat op school is doorlopen bij de aanpak van de dyslexieproblemen op school

Begeleiding door school
Om voor vergoeding door de gemeente waarin een leerling met ernstige enkelvoudige dyslexie woont in aanmerking te komen, moet op school een aantal fasen worden doorlopen. De school ‘volgt’ de ontwikkeling van leerlingen door toetsen af te nemen. Wanneer blijkt dat een leerling bij lezen en/of spellen uitvalt, wordt extra begeleiding aangeboden aan de hand van het protocol ‘Leesproblemen en Dyslexie’. Welke hulp geboden wordt, wanneer en met welk resultaat, wordt vastgelegd in het schooldossier van de leerling. Wanneer de extra begeleiding na 3 tot 6 maanden niet voldoende resultaat oplevert, kan het vermoeden ontstaan dat er sprake is van (ernstige enkelvoudige) dyslexie.

Portwachtersfunctie
De school heeft een poortwachterfunctie. ONL ondersteunt scholen bij die functie. Op basis van de informatie uit het schooldossier moet een inschatting gemaakt worden of een leerling in aanmerking zal komen voor het vergoede diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. School kan ouders adviseren hun kind aan te melden voor diagnostisch onderzoek. Na aanmelding bij ONL wordt naast de ouders de leraar van het kind en de intern begeleider van de school gevraagd vragenlijsten ten behoeve van het onderzoek in te vullen. Vervolgens wordt het schooldossier beoordeeld. Als het dossier compleet is en de vragenlijst zijn ingevuld, wordt door ONL een afspraak met de ouders gemaakt voor onderzoek. Wordt de diagnose ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ vastgesteld dan kan het behandeltraject beginnen. Vanaf 2015 is het wel van belang dat de verantwoordelijke gemeente, waar de leerling woont, toestemming geeft voor dyslexiezorg of een huisarts rechtstreeks doorverwijst naar ONL.

Het schooldossier
Om een kind te kunnen aanmelden voor diagnose en behandeling dyslexie moet de school een schooldossier aanleveren met de volgende onderdelen:

  • de basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem;
  • een beschrijving van het lees- en spellingprobleem;
  • signalering van het lees- en spellingproblemen: datum, toets (criteria, score), afgenomen door…;
  • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider);
  • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering;
  • vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van
  • gebruikte toetsen en normcriteria;
  • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie; het aantonen van didactische resistentie
  • na geboden begeleiding van voldoende intensiteit en kwaliteit; en indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen.

Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag.