Een initiatief van: Edventure

Login voor leden 0

Kwaliteit zorg

De leden van Onderwijszorg Nederland zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) is een oprichtingsinitiatief van Balans (Oudervereniging voor ouders met kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag) en de Stichting Dyslexie Nederland (in deze stichting zijn de wetenschappers die betrokken zijn bij onderzoek naar dyslexie vertegenwoordigd).

Meer informatie: www.balansdigitaal.nl, www.stichtingdyslexienederland.nl

Het Kwaliteitsinstituut Dyslexie streeft ernaar dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde hoofd- en medebehandelaars. Meer informatie: www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl

Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie
De leden van Onderwijszorg Nederland zijn aangesloten bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en zijn daardoor in het bezit van het keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Met dit kwaliteitskeurmerk voldoet ONL aantoonbaar aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling
In december 2006 is het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling beschikbaar gekomen. Dit protocol is in 2013 geactualiseerd en voorzien van de veldnorm dyslexie. Het protocol geeft een leidraad om ernstige enkelvoudige dyslexie vast te stellen en te behandelen. Het gaat daarbij om kinderen in de leeftijd van de basisschool. De veldnorm geeft een indicatie voor de duur van het totale zorgtraject.
Het Kwaliteitsinstituut heeft zich ten doel gesteld de dyslexiezorg conform dit protocol te monitoren op beheersbaarheid en kwaliteit. Hiertoe is een databank ontwikkeld waarbij de hoogste eisen gesteld worden aan privacy.

Klachten
Leden van Onderwijszorg Nederland (ONL) hechten veel waarde aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Bent u als opdrachtgever en/of belanghebbende onverhoopt niet tevreden over de werkwijze of dienstverlening van ONL dan kunt u een klacht indienen bij het betreffende ONL-lid. Het van toepassing zijnde klachtenreglement kunt u tevens bij hen opvragen.

Indien de behandeling van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u besluiten in hoger beroep te gaan door uw klacht in te dienen bij de landelijke en onafhankelijke Commissie van Beroep van ONL.

Meer informatie over onze klachtenprocedure