Aanmelden

Kinderen kunnen door hun ouders rechtstreeks aangemeld worden voor vergoede dyslexiezorg bij het ONL-bureau in de buurt. Het ONL-bureau neemt contact op met de gemeente en regelt alles wat nodig is om het onderzoek en/of de behandeling van start te laten gaan.

Elk ONL-bureau reikt ten behoeve van de aanmelding een vragenlijst aan die door ouders en school mag worden ingevuld. Is de leerling al elders onderzocht en is er een indicatie voor behandeling afgegeven? Dan kunnen de ONL-bureaus de  behandeling verzorgen.

Landelijke criteria

Voordat een kind aangemeld wordt, kunnen ouders vaststellen of voldaan wordt aan landelijk gestelde criteria. Via het stappenschema kunt u bekijken of een kind wel of niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandelingen.

 

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.