Tarieven en vergoeding

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet, hoe werkt het?

De school is verantwoordelijk voor signalering van problemen met lezen en spellen en het bieden van intensieve lees- en spellingsinstructie. Daarvoor volgen zij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie Primair Onderwijs. Is dat niet toereikend dan kunnen ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling van ED: dyslexiezorg.

De gemeente waarin het kind woont, is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en vergoeding van dyslexiezorg. De gemeente moet vooraf toestemming geven voor de vergoeding van diagnostiek en/of behandeling. Pas daarna kan gestart worden met de zorg.

Aanmelding bij ONL Vergoeding
School via de gemeente of zorgregio waarin gezagdragende ouder(s) woont/wonen Gemeente*
Wijkteam, jeugdteam, buurtteam Gemeente*
Huisarts of jeugdarts Gemeente*
Geen: ouders melden aan zonder tussenkomst van gemeente Ouders
Geen: samenwerking gemeenten en scholen in onderwijszorgarrangementen School en gemeente samen (cofinanciering)

*Mits de ONL-partner met de betreffende gemeente een contract heeft afgesloten.

Tarieven

Voor de tariefstelling verwijzen wij u naar de ONL-bureaus.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

ONL Vlog 13: Trap oefeningen

ONL Vlog 13: Trap oefeningen

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! De dertiende aflevering heeft als onderwerp: Trap...

ONL Vlog 12: Spellingregels aanleren

ONL Vlog 12: Spellingregels aanleren

De wereld is in de greep van het coronavirus. Met man en macht zijn de leden van Onderwijszorg Nederland bezig om de dyslexiezorg door te laten gaan. In deze vlogreeks: leestips om thuis ook vooral te blijven lezen! De twaalfde aflevering heeft als onderwerp: ...