Tarieven en vergoeding

Dyslexiezorg onder de Jeugdwet, hoe werkt het?

De school is verantwoordelijk voor signalering van problemen met lezen en spellen en het bieden van intensieve lees- en spellingsinstructie. Daarvoor volgen zij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie Primair Onderwijs. Is dat niet toereikend dan kunnen ouders hun kind aanmelden voor diagnostiek en behandeling van EED: dyslexiezorg.

De gemeente waarin het kind woont, is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en vergoeding van dyslexiezorg. De gemeente moet vooraf toestemming geven voor de vergoeding van diagnostiek en/of behandeling. Pas daarna kan gestart worden met de zorg.

Aanmelding bij ONL Vergoeding
School via de gemeente of zorgregio waarin gezagdragende ouder(s) woont/wonen Gemeente*
Wijkteam, jeugdteam, buurtteam Gemeente*
Huisarts of jeugdarts Gemeente*
Geen: ouders melden aan zonder tussenkomst van gemeente Ouders
Geen: samenwerking gemeenten en scholen in onderwijszorgarrangementen School en gemeente samen (cofinanciering)

*Mits de ONL-partner met de betreffende gemeente een contract heeft afgesloten.

Tarieven

Voor de tariefstelling verwijzen wij u naar de ONL-bureaus.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Leesgame Yoleo nu gratis voor bibliotheekleden

Tip: De leesgame Yoleo is nu helemaal gratis voor kinderen met een lidmaatschap van de bibliotheek. Veel populaire leesboeken worden voorgelezen. Een aanrader voor kinderen met dyslexie. Bekijk de promovideo voor meer informatie over Yoleo:...

Vlissingen: Dyslexiebehandeling geeft kinderen weer vertrouwen

Sara is weer zeker van zichzelf “Toen Sara nog in groep 2 zat, attendeerde ik de leerkrachten al op dyslexie. Ik heb het zelf namelijk ook. Pas in groep 3 werd het zichtbaar. Het lezen ging slechter en in overleg met de school koos ik ervoor om Sara te laten...

Venlo: Tijn staat sterk mét dyslexie!

De 11-jarige Tijn vertelt over zijn dyslexie. Hij geeft aan hoe hij moeite had met lezen en spellen, hoe zijn juf hem aanspoorde en toen duidelijk werd dat hij toch echt zijn best deed, er een onderzoek naar dyslexie gestart werd door BCO Onderwijsadvies. Tijn vertelt...