Aanmelden

Kinderen en jeugdigen kunnen door hun ouders rechtstreeks aangemeld worden voor (vergoede) zorg bij het ONL-bureau in de buurt. Heeft u vragen over vergoeding door uw gemeente neem dan contact op met de gemeente waarin u woont of informeer bij het ONL-bureau.

Aanmelding, taxatie, pre-intake

Bij jeugdigen en ouders wordt informatie verzameld en een taxatie van behoeften en problematiek gemaakt.

Gezamenlijk opstellen behandelplan

Als er zorgen zijn, volgt een gesprek met de jongere en de ouders waarin het probleem en de omstandigheden waarin
het zich voordoet concreet worden gemaakt. De behandelaar maakt inzichtelijk hoe de omgeving en persoonskenmerken problemen tot gevolg hebben en er wordt met de jongere en ouders een beperkt aantal haalbare en concrete behandeldoelen opgesteld. Ook wordt uitgelegd op welke manier aan gedragsverandering wordt gewerkt.

Werken aan gedragsverandering

Inzicht krijgen in de relatie denken-voelen-doen. Oefenen met het herkennen van niet-helpende gedachten en welke helpende gedachte daarvoor in de plaats kunnen komen. Samen met de jongere en ouders zoveel mogelijk oplossingsmogelijkheden voor een probleem inventariseren. Werken aan stimulans voor gewenst gedrag.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Opleiding Gedrag OnderwijsAdvies hoog gewaardeerd

Onlangs sloot weer een groep deelnemers de Opleiding Gedrag bij OnderwijsAdvies in Zoetermeer succesvol af. Binnen passend onderwijs wordt een steeds groter beroep gedaan op leraren om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen de Opleiding...