Privacy

Onderwijszorg Nederland (ONL) verwerkt voor de dienstverlening aan kinderen en ouders (deels) geautomatiseerd persoonsgegevens in een digitaal cliëntdossier. Wij hechten belang aan het beschermen van de privacy en werken daarom volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zo gaat ONL om met persoonsgegevens

  • Bij het verwerken van persoonsgegevens werkt ONL in overeenstemming met de privacywet- en regeling.
  • ONL verwerkt alleen gegevens wanneer daarvoor vooraf toestemming is gegeven door ouders en/of kinderen (afhankelijk van de leeftijd).
  • Er worden uitsluitend persoonsgegevens verwerkt die voor onze dienstverlening noodzakelijk zijn en vooraf zijn vastgesteld. Gegevens worden niet gebruikt voor een ander doel tenzij we daarvoor expliciet toestemming van betrokkenen hebben gekregen.
  • Gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij betrokkenen daarvoor expliciet toestemming aan ONL heeft gegeven of ONL op basis van een wettelijke grondslag daartoe verplicht is.
  • Voor de medewerkers van ONL geldt een geheimhoudingsplicht.
  • De gegevensverwerking wordt op een veilige manier verwerkt en beveiligd opgeslagen.
  • Gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is gesteld.

Privacyverklaring

Voor uitgebreidere informatie over met welk doel wij persoonsgegevens vastleggen, wie er toegang heeft tot persoonsgegevens, en hoe gegevens op een veilige manier worden opgeslagen, verwijzen we naar de privacyverklaring van de ONL leden.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.