Onderwijsadvies en jeugdhulp

Onderwijsadvies (advisering, voorlichting en begeleiding) is ontstaan vanuit een tweetal behoeften; de behoefte van scholen aan reflectie op het eigen handelen en de externe ondersteuning van de leerkracht in het primair proces, de onderwijspraktijk. In de beginjaren met name de ondersteuning voor kinderen met gedrags- en leerproblemen.

Critical friends

Onderwijsadvies wordt wel de ‘critical friend’ van het onderwijs genoemd. De aan de adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp verbonden experts denken kritisch mee over de doelen die het onderwijs zichzelf heeft gesteld en over de activiteiten die zijn ingezet om de doelen te halen. Scholen stellen zich ten doel het maximale uit elke leerling te halen, talenten te stimuleren en leerkansen te optimaliseren. Daarbij denken de onderwijsadviseurs mee, houden de school een spiegel voor en verbinden initiatieven en alternatieven. Daarmee wordt het personeel ontlast en kan zich focussen op de onderwijspraktijk in het primair proces: het geven van onderwijs en de begeleiding van individuele leerlingen.

Bijdragen aan kwaliteitsverbetering

Een aantal aspecten van kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaan het perspectief van de individuele school of docent te boven. De onderwijsadviseur biedt met zijn specialistische kennis, externe rol en helikopterblik schooloverstijgende een aanvullende expertise. Gezorgd wordt voor continuïteit in de innovatieve ontwikkeling en verbetering van het onderwijs. Onderwijsadviseurs kunnen scholen begeleiden bij knelpunten, coachen en stimuleren tot verandering wanneer dat nodig is ten behoeve van verbeteringen van het onderwijsproces en de opbrengsten daarvan.

Brug tussen wetenschap en praktijk

Onderwijsadvies heeft ook een rol voor de wetenschap. Kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt door adviseurs vertaald naar de praktijk zodat het toegankelijk wordt voor de professionals in het onderwijs. Onderwijsadvies is ook de verzamelplek voor praktijkgerichte onderzoeksvragen die in het onderwijs leven en koppelt deze terug naar de wetenschap. Zo worden wetenschap, praktijk en beleid verbonden.

Brug tussen onderwijs en jeugdhulp

Op school, in de klas, brengen kinderen veel tijd door samen met anderen. En leraren brengen op hun beurt veel tijd door met hun leerlingen. Zij kennen, naast ouders, snel de talenten en behoeften van kinderen, zijn op de hoogte van de thuissituatie, en spelen daar vaak als eerste op in. Leraren vervullen een heel belangrijke signalerings- en handelingstaak. Er wordt steeds vaker maatwerk van ze gevraagd om alle kinderen een passende onderwijsplek te kunnen geven. Omgaan met verschillen in de klas is een belangrijke opgave van het onderwijs. Ook als het om leer-, opgroei-, opvoed- en gedragsproblemen en -stoornissen gaat. Dat kan ook niet anders omdat er dagelijks contact is tussen kinderen en leraren. Dáár – op deze school, in deze klas, bij deze leerling en dit kind, in dit gezin– ligt een cruciale sleutel tot het lokale en individuele succes van zowel passend onderwijs als de Jeugdhulp: 1 kind – 1 gezin – 1 plan.

Passend onderwijs en passende hulp voor kinderen en jongeren gaan hand in hand. Passend onderwijs en de transitie Jeugd hangen dan ook nauw samen. Onderwijsontwikkeling Nederland ondersteunt actief om

  • de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp concreet tot stand te brengen;
  • een integrale aanpak onderwijs-jeugdhulp in de praktijk te stimuleren;
  • het beste van beide werelden samen te brengen;
  • inspiratie voor samenwerking en innovatie te bieden.

Door de landelijke spreiding is ONL altijd dichtbij en biedt ca. 20% van de dyslexiezorg.

Aangesloten ONL-leden nemen kinderen in geval van verhuizing naar een andere gemeente van elkaar over; zonder wachtlijst gaat de behandeling gewoon door.

ONL-leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Onderwijsadvies, zijn ISO-gecertificeerd en Cedeo-erkend en zijn aangesloten bij een gezaghebbend kwaliteitsinstituut.

ONL-leden doen aan effectmeting van de ONL-behandeling en cliënttevredenheidsonderzoek, beide met positief resultaat.

ONL volgt de actuele stand van de wetenschap en praktijkonderzoek, levert zo mogelijk daaraan een actieve bijdrage en innoveert haar behandeling continu, onder meer met ICT-mogelijkheden.

Om de verbinding tussen scholen en jeugdhulp zo geruis- en naadloos mogelijk te realiseren, is ONL naast scholen en ouders, ook partner van (sociale) wijkteams en gemeenten. Samen bereiken we het meest.

Duurzame schoolontwikkeling vereist integrale onderwijsadvisering

Scholen zijn lerende organisaties wanneer zij in staat zijn zich als collectief continu te verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen; passend bij de veranderende omstandigheden. Om toe­komstgerichte schoolontwikkeling en professionalisering op maat te vertalen naar een specifieke onderwijspraktijk, hanteren adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp vier bouwstenen:

1. Partnerschap

In partnerschap met scholen samenwerken aan kwaliteitsver­betering. Duurzame verbeterprocessen vragen om een duurzame relatie.

2. Wetenschappelijke kennisbasis

Een wetenschappelijke kennisbasis vormt altijd de basis, die ook écht op de werkvloer, in de klas, moet beklijven.

3. Learning on the job

Ruimte voor ‘learning on the job’ en vormen van informeel leren. Leren in de eigen onderwijspraktijk draagt maximaal bij aan zowel persoonlijke als schoolontwikkeling.

4. Integraal onderwijsadvies

Professionaliseren is een doorlopende en schoolbrede activiteit. Integraal onderwijsadvies zet alle geledingen van scholen in hun kracht.